Tiền là thước đo giá trị, từ xa xưa con người đã sử dụng các vật trao đổi ngang giá trị hoặc hơn để đổi...