Khảo sát thị trường là công cụ thiết yếu khi sản xuất ra sả phẩm hoặc đưa sản phẩm ra thăm dò thị trường.Đối với...