Tập đoàn Skyway Capital là tập đoàn đối tác đầu tư tài chính và huy động vốn đầu tư của Skyway. Là một tập đoàn...