Hành vi tàn ác với động vật, bạo hành động vật, đồ vật… (animals cruelty) là một tâm lý rối loạn ứng xử (Conduct Disorder...